Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2018

8213 e6c0 500
Reposted frompiehus piehus viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
6207 df59
Reposted fromedenpath edenpath viaeternaljourney eternaljourney
3064 3d4b
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney

September 24 2018

9281 96a3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaikari ikari

September 22 2018

9228 fd98 500
Reposted fromdivi divi vianieobecnosc nieobecnosc
3030 c878 500

M. Hłasko

7455 5997 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaLuukka Luukka

September 20 2018

5509 e2ff
Reposted fromkniepuder kniepuder vianieobecnosc nieobecnosc
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vianieobecnosc nieobecnosc
9260 75c2 500
Reposted frompiehus piehus viawyczes wyczes
3786 74ef
Reposted from4777727772 4777727772 viaumie-ranko umie-ranko
7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viasmokingtime smokingtime
4210 44e0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaunhappys unhappys
0190 df8c 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viabadblood badblood
6107 5b15
Reposted frommyname myname viabadblood badblood
Pragnął, aby wszystko było jak dawniej. Coś w środku mówiło mu jednak, że na dłuższą metę nic w życiu nie zostaje takie jak dawniej i że moment, w którym człowiek zaczyna sobie zdawać z tego sprawę, stanowi smutną granicę dorosłości, po jej przekroczeniu zaś zawsze czuje się odrobinę nieszczęśliwy.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwagabunda wagabunda viabadblood badblood
2976 2096 500
Reposted fromoll oll viagregorczykm gregorczykm
6323 d8a7
Reposted fromEtnigos Etnigos vialeniwieec leniwieec
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl