Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

4698 5ad7 500
Reposted fromdivi divi viaSecret-Obsession Secret-Obsession
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
6096 9868 500
Reposted fromrawriot rawriot viaSecret-Obsession Secret-Obsession
Może jestem staroświecki, ale zawsze uważałem, że najbardziej męski jest szacunek do kobiety.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viakotfica kotfica
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów - S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viakotfica kotfica
6100 2e06
Reposted fromxpetqa xpetqa viaxzuzakx xzuzakx
Reposted fromoll oll viaxzuzakx xzuzakx
4451 3887
Reposted fromxzuzakx xzuzakx
4102 e65b
3321 0d75 500
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaxzuzakx xzuzakx
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viaxzuzakx xzuzakx
1743 fdb9 500
Reposted fromkaiee kaiee viaxzuzakx xzuzakx
Kiedy Natalia podniosła zamyślone, szare oczy, Bella przez chwilę zastanawiała się, jak ta dziewczyna to robi, że - choćby się zajmowała rzeczami najzwyklejszymi, choćby obierała cebulę czy przyszywała guzik - zawsze otoczona jest romantyczną chmurą, całkowicie duchem oderwana od rzeczywistości. To właśnie sprawiało, że Nutria była taka niezwykła.
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viabylejaka bylejaka
6404 371a 500
2257 54d6
Reposted fromidiod idiod viaPewPow PewPow
6331 6b22 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialovesweets lovesweets
4563 5291 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapastelowe pastelowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl