Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2017

2714 00fa
  Nie można się spóźnić, gdy nikt nie czeka...
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viawiks wiks
Reposted fromperseweracje perseweracje viawiks wiks
9169 0353 500
Dziura w moim sercu ma twój kształt i nikt inny do niej nie pasuje.
— Jeanette Winterson
Reposted frominpassing inpassing viawiks wiks
Właśnie temu służy muzyka. Bo niektórych uczuć nie sposób ująć w słowa. 
— Jodi Picoult
Reposted frommefir mefir viawiks wiks
2114 ff92
Reposted fromhopelesswanderer hopelesswanderer viamuviell muviell
Trudno mówić o szczęściu, gdy jesteśmy niezadowoleni z dzisiaj, zatroskani o jutro i rozżaleni decyzjami podjętymi wczoraj.
Reposted frommillionlittlepieces millionlittlepieces viawiks wiks
6168 9899
Reposted frompesy pesy viakasiakocimietka kasiakocimietka
6042 5eda
Reposted fromrevalie revalie viabeinthe beinthe
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viawiks wiks
0335 3ad9
Reposted fromtwice twice viakasiakocimietka kasiakocimietka
3180 4747 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl