Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

8775 6cdb 500
5002 6bdb
Reposted frompoppyseed poppyseed viaulepszaj ulepszaj
7991 eac2 500
Reposted fromwronia wronia viaMaryiczary Maryiczary
gdybyś wiedział to wszystko...
— byłoby mi łatwiej, chyba
Poranny lęk jak stary dobry przyjaciel wita niecierpliwie i szepce – bój się
— Barbara Rosiek
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin viaMaryiczary Maryiczary
4410 5a6a
i'm afraid.
Reposted fromlubiepuste lubiepuste viaMaryiczary Maryiczary

Pytanie: Co tam u ciebie słychać? Stawia mnie zawsze naprawdę w kłopotliwej sytuacji...

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
4011 4349 500
Fatality.
Reposted fromulepszaj ulepszaj viaMaryiczary Maryiczary
1005 b07f
Reposted fromfearnoarts fearnoarts viaMaryiczary Maryiczary
7234 a543 500
Reposted frommsto msto viaskomplikowanie skomplikowanie
Nie chciałam, aby zostawiał mnie w spokoju. Chciałam, aby ktoś zadawał mi pytania. Potrzebowałam tego. 
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaiambass iambass
0339 a0ce 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaiambass iambass
4818 8cb3
Reposted fromsunlight sunlight viaiambass iambass
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viaiambass iambass
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viaiambass iambass
9396 1edf 500
Reposted frompesy pesy viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl