Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5439 d075
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawiks wiks

Ludzie stanowczo za mało patrzą sobie w oczy.

Reposted fromdiammond diammond viazulu zulu
3890 e6ba
Reposted fromrisky risky viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
6092 fed7 500
Wojaczek
6426 70ec
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viawiks wiks
3421 a92f
Reposted fromrisky risky viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
3439 0922
Reposted fromrisky risky viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
3452 6e08
Reposted fromrisky risky viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
1116 0474
7005 e39a
I'm always anxious thinking I'm not living life to the fullest.
Reposted fromjackattack jackattack viajojinthesun jojinthesun
7790 b00b
Reposted fromniewychowana niewychowana viawiks wiks
Żałuję, że nie mogę podejść do niego. Posłuchaj, powiedziałabym, nie tak wyobrażałam sobie nasze życie. Możliwe, że zbłądziliśmy, ale wolę zbłądzić z tobą, niż z innymi dojść do celu.
— Jodi Picoult - Bez mojej zgody
Reposted fromyourtitle yourtitle viabeinthe beinthe
5374 542d
4486 17dc
Where is my mind?
3100 1054
Reposted fromfavv favv viamuviell muviell
8133 85d2
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viabeinthe beinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl