Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 09 2018

5189 3bf6 500
Reposted fromimradioactive imradioactive vialip lip
3460 119f
Reposted fromlostinspace lostinspace viashitsuri shitsuri
0923 b24a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadimer dimer
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza

September 28 2018

Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
8937 3016
Reposted from4777727772 4777727772 viamaardhund maardhund
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viamarcinmarcin marcinmarcin
5768 76bc 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianieobecnosc nieobecnosc
0983 4870
Reposted fromkarahippie karahippie vianieobecnosc nieobecnosc
6001 9d2c
Reposted fromrol rol viacavebear cavebear
4576 9cf4 500
Reposted from4777727772 4777727772 vianieobecnosc nieobecnosc
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes vianieobecnosc nieobecnosc
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieobecnosc nieobecnosc
6872 f44e
J. A.
2866 6f32
Reposted fromvariaen variaen viaabsolem absolem
1048 a957 500
Reposted fromnutt nutt viaimpressionante impressionante
3110 23c1
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek
Nie zamierzam odpowiadać na ich ataki, chociaż wiem, że brak reakcji może wyglądać na oznakę słabości. Tak naprawdę milczenie wymaga ogromnych pokładów siły.
— Kathryn Perez
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablubra blubra
Szufladkowanie ludzi może Ci kiedyś przytrzasnąć palce
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viablubra blubra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl