Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 09 2019

Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromlovvie lovvie vianieobecnosc nieobecnosc
3413 1e36
Reposted fromfakinszit fakinszit vianieobecnosc nieobecnosc
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
5686 fb17
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio vianieobecnosc nieobecnosc
3710 dda1
0462 f965 500
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
9718 e711
Reposted fromsunlight sunlight vianieobecnosc nieobecnosc
6769 1726 500
Reposted fromwyczes wyczes vianieobecnosc nieobecnosc
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Co jest prawdą, a co tylko złudzeniem?
Reposted fromsoftboi softboi vianieobecnosc nieobecnosc
Nie ma żadnej możliwości, by sprawdzić, która decyzja jest lepsza, bo nie istnieje możliwość porównania. Człowiek przeżywa wszystko po raz pierwszy i bez przygotowania
— Milian Kundera
Reposted fromojkomena ojkomena vianieobecnosc nieobecnosc
0267 915d 500
Reposted fromzciach zciach vianieobecnosc nieobecnosc
Pamiętasz jak chciałeś tego co, teraz masz?
— volant
Reposted frommadeliine madeliine vianieobecnosc nieobecnosc
Nie mów jej, a pokaż jej.
Bo uczuć nie udowadnia się słowami, a czynami, które je okazują. A uwierz mi, że nie ma nic gorszego niż wielkie słowa... i niedotrzymane obietnice.
— znalezione
Zabierz mnie gdzieś.
Reposted frompomruki pomruki vianieobecnosc nieobecnosc
9353 b712
Reposted fromowlmarcia owlmarcia vianieobecnosc nieobecnosc
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl